Oficiálne stránky obce Milpoš

Optácie a optánti.
Publikované: Štvrtok, 18.01. 2018 - 17:57:33
Vec: História obce


V dnešnej dobe  vnucovanej globalizácie, pojmy, ako je národ, národnosť, štát,  štátnosť, optácia a optanti akoby  strácali  na svojom význame. História ich však vníma ako súčasť reality sveta. Pojmy štát a národ, sa ešte ako tak používajú. Ináč je to s pojmami  optácia a optanti. Optácia je definovaná ako dobrovoľné   p r i j a t i e   š t á t n e h o     o b č i a n s t v a     i n é h o     š t á t u. Optanti sú potom ľudia, ktorí  tento akt prijatia občianstva iného štátu  vykonali. Ja si dovolím optáciu rozdeliť do  štyroch skupín.   
Optácie:  
1. NÁSILNÁ
2. DOBROVOĽNÁ
3. VÝPOČÍTAVÁ 
4. ZMIEŠANÁ

N á s i l n á,  alebo ...          ...vnútená  optácia je taká optácia, kde človek nemá na výber. Je jednoducho  postavený pred rozhodnutie vyššej moci. Takáto vnútená optácia - prijímanie štátneho občianstva iného štátu sa u nás dialo po Mníchovskej zrade a  prepustení Sudet Nemcom sa mnoho Čechov automaticky stalo Nemcami. Veľmi málo sa o tom hovorí, ale tak to bolo.

          D o b r o  v o ľ n á optácia je známa na Slovensku, ktorá vyústila odsťahovaním sa  hlavne Rusínov na Ukrajinu v roku 1947. Tomuto presídleniu predchádzala  silná agitácia, ale o tom sa budete môcť dočítať v mojej knihe Vysťahovalci z Milpoša, alebo Emigrácia na východ, ktorú  pravdepodobne vydá Múzeum rusínskej kultúry v Prešove.

          V ý p o č í t a v á optácia.  Tento výrok si ešte spoločnosť neosvojila, ale vypočítavé  prijatie občianstva iného štátu sa praktizovalo hlavne u židovského etnika, ktoré svoj vlastný štát ešte nemalo, žilo v diaspórach roztrúsených medzi ostatnými národmi. Boli však viazaní na svoje povolanie:  krčmári, právnici, finančníci, lekári.

          Z m i e š a n ý   typ optácie je taký typ, ktorý ma aspoň dva znaky  spomínaných dôvodov prijímania  občianstva iného štátu.

          V rámci tejto témy možno hovoriť aj o tom, ako sa obyvateľstvo zachovávalo v ťažkých zlomových časoch. Tu by sa dalo veľa hovoriť o kolaborácii, vlastizrade, ale i okolnostiach, ktoré ľudí k istým rozhodnutiam dohnali. Mal som debatu so svojimi českými priateľmi na tému: Prečo sa Česi a Slováci nemajú radi? Dospeli sme k spoločnému poznaniu, s otáznikom, či sa skutočne nemajú radi? V závere besedy  sme sa zhodli, že  nenávisť medzi národmi vôbec je  vnútená zvonku s cieľom rozoštvať dva spriatelené národy. K rozoštvaniu netreba veľa, stačí necitlivo reagovať na iný názor. Politika má mnoho odtieňov, východniar by povedal, že i tak še da i tak še da, len treba využiť všetky varianty s cieľom zabezpečiť pokojný život ľudí na celom svete.

Mikuláš  Adzima           Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1860